Mirc Seslenme Remotisi
Mirc Seslenme Remotisi on :Text:$( $+ $me $+ )::{ if ($active == $nick) { goto son...
mIRC Scripting | 11 Ağustos 2023, Cuma

Mirc Seslenme Remotisi

Mirc Seslenme Remotisi

Mirc Seslenme Remotisi

on *:Text:$(* $+ $me $+ *):?:{
if ($active == $nick) { goto son }
echo -a *** 12 ( $+ $time(hh:nn) $+ ) 1 $+ $nick $+  özelinde senden bahsediyor : ” $1- ”
:son
}

on *:Text:$(* $+ $me $+ *):#:{
if ($active == $chan) { goto end }
echo -a *** 12 ( $+ $time(hh:nn) $+ ) 1 $+ $nick $+  $chan kanalında senden bahsediyor : ” $1- ”
:end
}

on *:Text:$(* $+ $me $+ *):?:{
if ($active == $nick) { goto son }
echo -a *** 12 ( $+ $time(hh:nn) $+ ) 1 $+ $nick $+  özelinde senden bahsediyor : ” $1- ”
:son
}

on *:Text:$(* $+ $me $+ *):#:{
if ($active == $chan) { goto end }
echo -a *** 12 ( $+ $time(hh:nn) $+ ) 1 $+ $nick $+  $chan kanalında senden bahsediyor : ” $1- ”
:end
}

Yorumlar

Sohbet odaları